Nyitvatartás

H-P:9.00-17.30 Szo-V:9.00-18.00
Bővebben>>>Ősz

Jegyárak, jegyvásárlás

Felnőtt jegy: 4500 HUF Gyermek jegy: 3200 HUF

Kereskedelmi egységek pályázat

 

A FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓHELYEK, SZÓRAKÓZTATÓHELY ÜZEMELTETÉSÉRE BIZTOSÍTOTT HELYSÉGEK, TERÜLETEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓAN 

A Fővárosi Állat- és Növénykert (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyilvános, egy fordulós pályázat keretében bérleti és üzemeltetési jogot biztosít a Budapest Főváros Önkormányzata (továbbiakban: Fenntartó) tulajdonában és Ajánlatkérő vagyonkezelésében található, „Kemencés Kenyérlángos Pavilon" (1. rész) elnevezésű, továbbá „Fehér Elefánt Büfé" (2. rész) elnevezésű, valamint „Margitszigeti Vadaspark Büfé" (3. rész) elnevezésű kereskedelmi, vendéglátóhely helyszínekre, valamint „Nosztalgia Vidámpark" (4. rész) elnevezésű szórakoztató helyszín (továbbiakban: Helyszínek) vonatkozó szolgáltatási tevékenység üzemeltetésének céljára, 2023. január 1-től 2023. december 31-ig, azaz 1 éves határozott időtartamra.
A Helyszínek a Fővárosi Állat- és Növénykert területén, természetben a 1146 Budapest, Állatkerti körút 6-12. szám alatt (1. rész, 2. rész), valamint a 1138 Budapest Margitsziget Hrsz.: 2380 alatt (3. rész) találhatóak.

1. / A pályázati eljárás bemutatása

Pályázati dokumentáció átvétele:

A pályázati dokumentáció átvételének feltétele a sikeres regisztráció, azaz a kitöltött és cégszerűen aláírt regisztrációs adatlap (pályázati felhívás 1. sz. melléklete), valamint titoktartási nyilatkozat (pályázati felhívás 2. sz. melléklet) Ajánlatkérő kapcsolattartói e-mail címére (titkarsag@zoobudapest.com) történő megküldése. A pályázati dokumentáció ára bruttó
10.000 Ft. Az összeget az Állatkert 11784009-15490658 bankszámlájára kell megfizetni, melyet az Állatkert nem térít vissza. Közleményben kérjük feltüntetni: „pályázó hivatalos nevét és melyik helyszínre nyújtott be bérlői pályázatát". Ajánlatkérő a regisztrációs adatlap formai és tartalmi megfelelőségének és az adatok helytállóságának ellenőrzése után, valamint a dokumentáció árának megfizetését igazoló okirat bemutatása esetén a pályázati dokumentációt megküldi az Ajánlattevő regisztrációs adatlapon feltüntetett e-mail címére.

A pályázati dokumentáció tartalmazza az alábbiakat:

- Helyszínek tervrajzát;
- Helyszíneken végezhető tevékenységek listáját;
- Fővárosi Állat- és Növénykert helyszínrajzát;
- Előzetes szerződéses feltételeket;
- Nyilatkozatmintákat, felolvasólapot.

A pályázati ajánlat benyújtásának módja, helye és határideje, hiánypótlás lehetősége:

A pályázati ajánlatot és mellékleteit egy elektronikus példányban kell benyújtani 2022. december 15. 13:00 óráig a titkarsag@zoobudapest.com e-mail címre. Kérjük az e-mail tárgyába beírni a pályázó hivatalos nevét és a „Bérlői pályázat a ....... helyszínre" megnevezést.

Pályázati ajánlat benyújtható a Helyszínek együttesen történő, illetve csak egy Helyszín üzemeltetésére vonatkozóan is. Amennyiben több Helyszínre tesz Ajánlatot a pályázó, úgy a pályázati dokumentációban szereplő felolvasólapot külön-külön részenként szükséges benyújtani!

Ajánlatkérő a hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít.

Minden iratot magyar nyelven szükséges benyújtani. Az iratok egyszerű másolatban is benyújthatóak.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül elálljon az ajánlatkérési, beszerzési, szerződéskötési szándékától, illetve az ajánlatkérést visszavonja. Ajánlatkérőt az eljárás eredményeként szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Ajánlatkérő az ajánlatkérés eredményeként egy vagy több ajánlattevővel is jogosult szerződést kötni.

Helyszíni bejárás

Ajánlatkérő a 1. rész, 2. rész és 4. rész Helyszínek megtekintésére 2022. december 06. 10:00 -kor bejárási lehetőséget biztosít. A találkozó helyszíne: 1146 Budapest, Állatkerti körút 6-12., a Fővárosi Állat- és Növénykert Főkapuja előtt.

Ajánlatkérő a 3. rész Helyszín megtekintésére 2022. december 08. 10:00-kor bejárási lehetőséget biztosít. A találkozó helyszíne: 1138 Budapest, Margitsziget Hrsz.: 23800, a Margitszigeti Vadaspark bejárata előtt.

A bejáráson való részvétel csak a kitöltött, aláírt regisztrációs lap és titoktartási nyilatkozat visszaküldése után, a cégképviseletre jogosult dokumentum bemutatásával lehetséges.

A pályázati ajánlatok bontása:

A bontás a benyújtási határidő lejártakor, 2022. december 15. 13.15 órakor – zárt körben – (Ajánlatkérő által felállított Bíráló Bizottság jelenlétében), az Ajánlatkérő hivatalos helyiségében történik a fenti címen.

Az ajánlatok elbírálása 2022. december 16., a szerződéskötés napja 2022. december 30.

A pályázatok elbírálása:

A pályázat nyertese a legmagasabb bérleti díjat ajánló pályázó. Az ajánlatot az ajánlatkérő által meghatározott minimum bérleti díjhoz képest kell megadni.

Ajánlatkérő nem tervez beruházást egyik kereskedelmi helyszín tekintetében sem. Az Ajánlattevő magasabb minőségű, színvonalasabb szolgáltatás biztosításához szükséges, saját költségen történő beruházást – előzetes engedéllyel - a szerződés időtartama alatt egyedi elbírálás alapján engedélyez. Ajánlatkérő bérleti díj beszámítást nem alkalmaz.

Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy ha a szerződéskötés a pályázat nyertesével bármely okból nem lehetséges, akkor a soron következő helyezést elért Ajánlattevővel kössön szerződést.

A pályázati ajánlathoz kötelezően mellékelni kell:

1) A felolvasó lapot.

2) A szakmai koncepciót: maximum 6 gépelt oldalban.

3) Aláírási címpéldányt vagy 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás- mintáját.

4) A cégkivonatot a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján, az Ajánlatkérő ellenőrzi.

5) Ajánlattevő nyilatkozatát, hogy nem áll kizáró okok hatálya alatt (a Kizáró okok
pontban foglaltak szerint):

  a. nyilatkozatot arról, hogy ajánlattevő átlátható szervezetnek minősül, melyben nyilatkozik a tényleges tulajdonosról.
    b. az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplésről nyilatkozat.

6) A gazdasági, pénzügyi alkalmassági minimumkövetelmények igazolása (a Gazdasági, pénzügyi alkalmassági minimumkövetelmények és igazolásuk pontban foglaltak szerint):

 a. a mérleg- és eredmény-kimutatást az utolsó lezárt üzleti évről, azzal, hogy ha az eredménykimutatás a céginformációs szolgálat https://www.e- beszamolo.im.gov.hu honlapján ingyenes elektronikus adatbázisban megismerhető, ajánlatkérő onnan ellenőrzi. Amennyiben az Ajánlattevő az előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása/megismerése nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő Ajánlatkérő kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

7) A szakmai, műszaki alkalmassági minimumkövetelmények igazolása (a Szakmai, műszaki alkalmassági és igazolásuk pontban foglaltak szerint):

   a. szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza
   b. szakember végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolatban
   c. referencia nyilatkozatot

8) Illetőségigazolás a Nemzeti Adó és Vámhivataltól, mely tartalmazza az érvényes kereskedelmi és vendéglátói tevékenységi köröket.

Kizáró okok – minden részre irányadóan:

- nem lehet ajánlattevő, aki olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. §
38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
- olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni,
- vagy a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a fenti kizáró ok fennáll,
- nem lehet ajánlattevő, aki olyan társaság, amely egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;
- nem lehet ajánlattevő, aki olyan társaság, amely végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
- nem lehet ajánlattevő, aki olyan társaság, amely tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
- nem lehet ajánlattevő, aki olyan társaság, amely gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást;

Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben az alábbi nyilatkozatokat nem nyújtja be:

1. Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy egyes termékcsoportokban csak az Ajánlatkérővel szponzori szerződésben álló gazdálkodó szervezetek termékeit forgalmazza oly módon, hogy a szponzori szerződéssel rendelkező gazdálkodó szervezetekkel Ajánlattevő köti meg a szerződést.

2. Ajánlattevő nyilatkozata, hogy az Ajánlatkérő dolgozói számára 20 %-os kedvezményt biztosít a termékek, szolgáltatások árából.

3. Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy havi nettó 5 millió Forintot meghaladó árbevétel esetén a nettó 5 millió Ft feletti árbevételből az Ajánlatkérő részére 5 % jutalékot megfizet.

Szakmai, műszaki alkalmassági és igazolásuk:
Mind a 3 rész tekintetében:

- Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő, minimum OKJ-s vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező pincér szakemberrel, aki a megjelölt területen minimum 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. A szakembernek nem szükséges munkaviszonyban lennie a pályázat benyújtójával az ajánlattétel időpontjában, azonban a szerződéskötésnek feltétele a munkaviszony létesítése. VAGY
- Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő, minimum OKJ-s vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakács szakemberrel, aki a megjelölt területen minimum 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. A szakembernek nem szükséges munkaviszonyban lennie a pályázat benyújtójával az ajánlattétel időpontjában, azonban a szerződéskötésnek feltétele a munkaviszony létesítése.
- Alkalmatlan az Ajánlattevő, aki nem rendelkezik a jelen pályázati felhívás közzétételétől számított 10 éven belül legalább 24 hónapig üzemelő, működési engedéllyel rendelkező vendéglátó kereskedelmi egység üzemeltetésére vonatkozó referenciával. Igazolás: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozata, mely tartalmazza az alábbiakat:
    • az üzemelési időszak (-tól-ig év, hó megjelöléssel),
    • vendéglátó egység megnevezése és a természetbeni cím megjelölése,
    • az üzemeltető megnevezése

4. rész tekintetében:

    - a tevékenység ellátáshoz szükséges engedélyek, tanúsítványok megléte
    - referencia igazolás a korábbi, hasonló tevékenység végzéséről

Ajánlatkérő a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja, ha:

    - nem érkezik pályázati ajánlat;
    - kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek be;
 - az eljárásban olyan szabályszegés történt, amely – jogszabály alapján – az eljárás eredménytelenségét eredményezi.

Érvénytelen az ajánlat, ha:

    - azt a pályázati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;
  - olyan Ajánlattevő nyújtotta be, aki a kiíróval szemben korábbi fizetési kötelezettségét nem teljesítette;
   - az ajánlat nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a pályázati dokumentációban meghatározott feltételeknek (lásd Kizáró okok, Gazdasági, pénzügyi alkalmasság, Szakmai, műszaki alkalmasság);
   - az ajánlat tárgyát vagy az ajánlati árat nem egyértelműen határozta meg, vagy más ajánlatához vagy feltételhez kötötte, továbbá, ha a megajánlott ár a minimálárat nem éri el.

2. / Tájékoztatás a főbb üzemeltetési feltételekről

Az üzemeltetés tárgyát képező, Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő, a Fővárosi Állat-és Növénykert üzemeltetésében álló Helyszínek alapterülete (a megadott méretek tájékoztató jellegűek, a pontos méreteket és funkciókat a tervrajz tartalmazza, illetve a helyiségek a bejáráson megtekinthetők):

I. Kemencés Kenyérlángos Pavilon

    • 6*3 m pavilon telepítésére alkalmas terület
    • szabadtér asztalok és székek kihelyezésére

II. Fehér Elefánt Büfé

    • 77 m2 üzlethelyiség
    • 52 m2 kitelepülésre alkalmas közterület
    • kiszolgáló részre utcafronti

III. Margitszigeti Vadaspark Büfé

    • 12 m2 büfé
    • 20 m2 terasz

IV. Nosztalgia Vidámpark

    • 422 m2 szabadtéri terület
    • 125 m vonalhosszúságú kisvasút nyomvonal

Fizetési feltételek és ütemezés: előzetes szerződéstervezet szerint

Üzemeltetési feltételek: előzetes szerződéstervezet szerint, illetve áttekintő jelleggel az alábbiakban:

1. A villamosenergia, valamint a víz- és csatorna szolgáltatás díja a bérleti díjon felül, külön almérőn mért fogyasztás alapján, havonta fizetendő.

2. Üzemeltető köteles a bérleti jogviszonnyal összefüggésben a szerződés aláírásával egyidejűleg 2 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot (kauciót) Állatkert rendelkezésére bocsátani. Óvadék összegét a szerződés 1. sz. mellékletében kerül meghatározásra. Állatkert jogosult Üzemeltető előzetes megkérdezése nélkül teljes egészében vagy részben felhasználni az óvadék összegét, amennyiben Üzemeltető megszegi a bérleti szerződésbe foglalt bármely fizetési kötelezettségét vagy Állatkertnek kárt okoz.

3. A bérleti díjat az Üzemeltető havonta köteles megfizetni Ajánlatkérő részére, az Ajánlatkérő által kiállított és az Üzemeltetőnek megküldött számla alapján, a számla kézhezvételét követő 10 nap fizetési határidőn belül, az Ajánlatkérő bankszámlájára történő átutalással.

Fővárosi Állat- és Növénykert

Mellékletek:
    1. sz. melléklet: Regisztrációs adatlap
    2. sz. melléklet: Titoktartási nyilatkozat