Keresés
Close this search box.

MENÜ

Adatkezelési tájékoztató

I. Bevezetés

Adatkezelő:

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatkezelő adatai:

 • Cégnév: Főváros Állat- és Növénykert
 • Cím: 1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12
 • Adószám: 15490658-2-42
 • Telefonszám: +36 1 273 4901

E-mail cím: info@zoobudapest.com

Adatkezelési tájékoztató célja

Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy az adatkezelő által üzemeltetett https://zoobudapest.com/ weboldalra (továbbiakban, mint weboldal) látogatók részére, a weboldalon történő személyes adatok kezelésére vonatkozóan átlátható, tömör, egyértelmű és érthető tájékoztatást nyújtson, valamint az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását érdekében biztosítsa a weboldalra látogatók jogainak érvényesülését és annak elősegítését.

Adatvédelmi és adatbiztonsági tájékoztató hatálya

Az adatkezelési tájékoztató hatálya kiterjed a weboldal látogatóira és azon böngésző vagy valamely szolgáltatást igénybe vevő felhasználók személyes adataira, valamint az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelésekre, az adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jog érvényesülésének elősegítése, illetve az adatkezelő által használt közösségi portálokon történő adatkezelések összeségeire.

Az adatkezelő kinyilvánítja, hogy tevékenységét az előírt és meghatározott belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával úgy végzi, hogy az minden körülmények között megfeleljen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletnek a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

II. Jogszabályi háttér

Az adatkezelő kinyilvánítja, hogy tevékenységét az előírt és meghatározott belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával úgy végzi, hogy az minden körülmények között megfeleljen:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban, mint Infotv.)
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek (Ptk.)
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2016. évi C. törvény (Eht.)
 • Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elker tv.)
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

III. Fogalom meghatározások

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„érintett”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

„az érintett hozzájárulása”: érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„nyilvánosságra hozatal”: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

„adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatok feldolgozását végzi;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy 2016.5.4. L 119/33 Az Európai Unió Hivatalos Lapja HU egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából; 

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 

„adattörlés”: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem  lehetséges.

„adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„felügyeleti hatóság”: egy tagállam által megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv. (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság)

IV. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 • kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

V. A weboldalon történő adatkezelések lehetőségei

1. Általános érdeklődés / panasz
a) adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, panaszkezelés
b) kezelt adatok köre: név, e-mail cím
c) adatkezelés jogalapja: Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
Rendeletének a 6. cikk (1) bekezdés a) pont (érdeklődés esetén), 6. cikk (1) bekezdés c) pont (panaszkezelés esetén), fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §.
d) megőrzési határidő: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján: A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. Az érintett személyt megilleti az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének 17. cikk szerinti törléshez való jog, amelyet a kérelem beérkezését követően az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles teljesíteni.
e) adatok tárolásának helye: az adatkezelő informatikai eszközén, levelezési rendszerében, valamint a weboldalhoz tartozó tárhelyén belépési jelszóval védve
f) adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő által felhatalmazott munkatársak
g) adatok továbbítása: a megadott személyes adatok nem kerülnek továbbításra

2. Jegyekkel és bérletekkel kapcsolatos érdeklődés / panasz
a) adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, panaszkezelés
b) kezelt adatok köre: név, e-mail cím
c) adatkezelés jogalapja: Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének a 6. cikk (1) bekezdés a) pont (érdeklődés esetén), 6. cikk (1) bekezdés c) pont (panaszkezelés esetén), fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §.
d) megőrzési határidő: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
17/A. § (7) bekezdése alapján: A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. Az érintett személyt megilleti az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének 17. cikk szerinti törléshez való jog, amelyet a kérelem beérkezését követően az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles teljesíteni.
e) adatok tárolásának helye: az adatkezelő informatikai eszközén, levelezési rendszerében, valamint a weboldalhoz tartozó tárhelyén belépési jelszóval védve
f) adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő által felhatalmazott munkatársak
g) adatok továbbítása: a megadott személyes adatok nem kerülnek továbbításra

3. Rendezvényekkel kapcsolatos érdeklődés / panasz
a) adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, panaszkezelés
b) kezelt adatok köre: név, e-mail cím
c) adatkezelés jogalapja: Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének a 6. cikk (1) bekezdés a) pont (érdeklődés esetén), 6. cikk (1) bekezdés c) pont (panaszkezelés esetén) fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §.
d) megőrzési határidő: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján: A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. Az érintett személyt megilleti az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének 17. cikk szerinti törléshez való jog, amelyet a kérelem beérkezését követően az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles teljesíteni.
e) adatok tárolásának helye: az adatkezelő informatikai eszközén, levelezési rendszerében, valamint a weboldalhoz tartozó tárhelyén belépési jelszóval védve
f) adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő által felhatalmazott munkatársak
g) adatok továbbítása: a megadott személyes adatok nem kerülnek továbbításra

4. Oktatással kapcsolatos érdeklődés / panasz
a) adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, panaszkezelés
b) kezelt adatok köre: név, e-mail cím
c) adatkezelés jogalapja: Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének a 6. cikk (1) bekezdés a) pont (érdeklődés esetén), 6. cikk (1) bekezdés c) pont (panaszkezelés esetén) fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §.
d) megőrzési határidő: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján: A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. Az érintett személyt megilleti az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének 17. cikk szerinti törléshez való jog, amelyet a kérelem beérkezését követően az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles teljesíteni.
e) adatok tárolásának helye: az adatkezelő informatikai eszközén, levelezési rendszerében, valamint a weboldalhoz tartozó tárhelyén belépési jelszóval védve
f) adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő által felhatalmazott munkatársak
g) adatok továbbítása: a megadott személyes adatok nem kerülnek továbbításra

5. Jegyvásárlás
a) adatkezelés célja: online felületen történő jegyvásárlás
b) kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, ország, város, utca, irányítószám, bank/szép kártya száma
c) adatkezelés jogalapja: Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének a 6. cikk (1) bekezdés c) pont A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés, Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A §. (3) bekezdés
d) megőrzési határidő: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szerint meghatározott 8 évig
e) adatok tárolásának helye: az adatkezelő informatikai eszközén, a weboldalhoz tartozó tárhelyén belépési jelszóval védve
f) adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő által felhatalmazott munkatársak online számlázás miatt KBoss.hu. Kft (1031 Budapest, Záhonyi u. 7.) jegyértékesítési szolgáltatás miatt (Banktech Safe Kft. (1124 Budapest, Hegyalja út 154.)
g) adatok továbbítása: online fizetés miatt OTP Mobil Szolgáltató Kft. (1143 Budapest, Hungária Krt. 17-19, e-mail cím: ugyfelszolgalat@simple.hu, telefonszám: +36 1 776 6901)

6. Ajándékutalvány vásárlás
a) adatkezelés célja: online felületen történő ajándékutalvány vásárlás
b) kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, ország, város, utca, irányítószám, bank/szép kártya száma
c) adatkezelés jogalapja: Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének a 6. cikk (1) bekezdés c) pont A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés, Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A §. (3) bekezdés
d) megőrzési határidő: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szerint meghatározott 8 évig
e) adatok tárolásának helye: az adatkezelő informatikai eszközén, a weboldalhoz tartozó tárhelyén belépési jelszóval védve
f) adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő által felhatalmazott munkatársak online számlázás miatt KBoss.hu. Kft (1031 Budapest, Záhonyi u. 7.) jegyértékesítési szolgáltatás miatt (Banktech Safe Kft. (1124 Budapest, Hegyalja út 154.)
g) adatok továbbítása: online fizetés miatt OTP Mobil Szolgáltató Kft. (1143 Budapest, Hungária Krt. 17-19, e-mail cím: ugyfelszolgalat@simple.hu, telefonszám: +36 1 776 6901)

7. Önkéntes munka
a) adatkezelés célja: önkéntes munka miatti regisztráció
b) kezelt adatok köre: név, lakhely, életkor, végzettség, idegen nyelv ismerete, e-mail cím
c) adatkezelés jogalapja: Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének a 6. cikk (1) bekezdés a) pont
d) megőrzési határidő: Az önkéntes munka elvégzésének időtartalmáig. Az érintett személyt megilleti az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének 17. cikk szerinti törléshez való jog, amelyet a kérelem beérkezését követően az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles teljesíteni.
e) adatok tárolásának helye: az adatkezelő informatikai eszközén, levelezési rendszerében, valamint a weboldalhoz tartozó tárhelyén belépési jelszóval védve
f) adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő által felhatalmazott munkatársak
g) adatok továbbítása: a megadott személyes adatok nem kerülnek továbbításra

8. Iskolai közösségi szolgálat
a) adatkezelés célja: iskolai közösségi szolgálat miatti regisztráció
b) kezelt adatok köre: név, lakhely, életkor, végzettség, idegen nyelv ismerete, e-mail cím
c) adatkezelés jogalapja: Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének a 6. cikk (1) bekezdés b)-c) pont A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6.§ (4) bekezdés
d) megőrzési határidő: az iskolai közösségi szolgálat teljesüléséig
e) adatok tárolásának helye: az adatkezelő informatikai eszközén, levelezési rendszerében, valamint a weboldalhoz tartozó tárhelyén belépési jelszóval védve
f) adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő által felhatalmazott munkatársak
g) adatok továbbítása: a megadott személyes adatok nem kerülnek továbbításra

9. Oktatási foglalkozásra történő jelentkezés
a) adatkezelés célja: oktatási foglalkozáson történő részvétel miatti regisztráció
b) kezelt adatok köre: intézmény neve, Intézmény pontos címe irányítószámmal, a csoportot kísérő pedagógus neve, a csoportot kísérő pedagógus telefonszáma, a csoportot kísérő pedagógus e-mail címe, a résztvevő tanulók létszáma, a résztvevő tanulók korcsoportja.
c) adatkezelés jogalapja: Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének a 6. cikk (1) bekezdés b)-c) pont
d) megőrzési határidő: oktatási foglalkozáson történő részvétel teljesüléséig
e) adatok tárolásának helye: az adatkezelő informatikai eszközén, levelezési rendszerében, valamint a weboldalhoz tartozó tárhelyén belépési jelszóval védve
f) adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő által felhatalmazott munkatársak
g) adatok továbbítása: a megadott személyes adatok nem kerülnek továbbításra

10.Hírlevél
a) adatkezelés célja: hírlevélre történő fel és leiratkozás
b) kezelt adatok köre: név, e-mail cím
c) adatkezelés jogalapja: Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének a 6. cikk (1) bekezdés a) pont
d) megőrzési határidő: a hírlevélre történő leiratkozás időpontjáig
e) adatok tárolásának helye: webgalamb hírlevélküldő szoftver
f) adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő által felhatalmazott munkatársak
g) adatok továbbítása: a megadott személyes adatok nem kerülnek továbbításra

VI. Adatbiztonság

A weboldalhoz történő hozzáférés személyhez köthető jogosultsággal kerül megállapításra. Hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb (pl. összeférhetetlenségi) okokból nem esik korlátozás alá, valamint rendelkezik a biztonságos használatához szükséges szakmai és információbiztonsági ismeretekkel.

Az adatokat tároló informatikai eszközök a külső támadások ellen többszintű, aktív, komplex vírusvédelemmel vannak ellátva. Webtárhelyen tárolt személyes adatokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.

Az adatkezelő az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményeire és céljaira, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletével összhangban történjen.

VII. Cooki (süti) irányelvek

Cooki (süti) fájlok:

A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén vagy eszközén. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A cookiek (süti) önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat.

Cooki (süti) fájlok típusai:

 • munkamenet cookie: ezek a cookie-k a böngészés ideje alatt ideiglenesen aktiválódnak, azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie törlődik.
 • állandó cookie: ezek a cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a cookie-ban meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a felhasználó meglátogatja a weboldalt.
 • harmadik fél cookie: amikor egy felhasználó meglátogat egy oldalt, egy másik fél aktiválja a cookie-t a honlapon keresztül.

Cooki (süti) fájlok használata

Feltétlenül szükséges cookie:

Segítséget nyújtanak honlap böngészése során, valamint megjegyzik a felhasználó egyes oldalakon végzett műveleteit. Ezen cookie-k nélkül a szolgáltatások nem működnének, viszont nem tárolnak olyan adatokat a felhasználóról, ami arra utal, hogy milyen egyéb internetes oldalak felkeresése valósult meg.

A feltétlenül szükséges cookie fájlok:

 • emlékszik a begépelt információkra a kapcsolat felvételi lehetőségek esetén
 • felismeri a felhasználót, ha ismét fellép a weboldalra

Ezen cookie-k elfogadása a honlap megfelelő használatát biztosítja, így ha a felhasználó kikapcsolja ezeket a cookie-kat, nem garantált a honlap megfelelő működése és biztonsága az oldal használata során.

Teljesítményt biztosító cookie fájlok:

Információkat gyűjtenek a felhasználó honlapon történő tevékenységéről. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek olyan információt, mely alapján azonosítható a felhasználó, de a szerepük azért fontos, hogy javítani lehessen a honlap működését, a látogatók érdeklődése alapján mérni lehessen, a honlap hatékonyságát.

A teljesítményt biztosító cookie fájlok használatának céljai:

 • web elemzések (Analytics): statisztikákat szolgáltat a honlap használatáról
 • hiba menedzsment segítséget nyújt a weboldal fejlesztésében a felmerülő hibák mérésével kapcsolatban
 • design-ok tesztelése weboldalunk különböző megjelenésű verzióinak teszteléséhez szükségesek

A honlap használatával elfogadja a honlapra látogató a teljesítményt biztosító cookie használatát. Ezen cookie-k elfogadása feltétele a honlap megfelelő használatának. Ha a felhasználó kikapcsolja ezeket a cookie-kat, nem lehet garantálni a honlap megfelelő működését, illetve a megfelelő biztonságot oldal használata során.

Használatot elősegítő cookie fájlok:

Ezeknek a cookie fájloknak a használata különböző szolgáltatások nyújtása miatt fontos,  illetve, hogy a felhasználó beállításait megjegyezzék, hogy ezáltal megkönnyítsük az oldal látogatását és az ott lévő böngészési tevékenységet.

Cooki (süti) fájlok használatával kapcsolatos hozzájárulás fontossága:

A weboldal használata során hozzájárul ahhoz, hogy cookie fájlokat helyezzünk el az Ön számítógépén abból a célból, hogy elemezni lehessen a honlap használatát. Ha nem egyezik bele, hogy cookie fájlokat használjunk, amikor Ön ezen az oldalon böngészik, előfordulhat, hogy weboldalunk nem fog teljeskörűen működni.

Cooki (süti) fájlok törlése és kikapcsolása:

A cookie-k célja a honlap használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése. A cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy a felhasználók nem lesznek képesek a honlap funkcióinak teljes körű használatára. 

Google Analytics cookie-k:

Google Chrome cookie:

 • https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Internet Explorer cookie:

 • https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies)

Firefox cookie:

Safari cookie:

VIII. Közösségi irányelvek

Az adatkezelő által használt közösségi felületeken (Facebook, Instagram, YouTube, Tik-Tok) történő tevékenység célja a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldal elérhetőségének a megosztása, követése, népszerűsítése.

A közösségi felületre látogatókra az adott oldal adatvédelmi- és szolgáltatási feltételei az irányadóak.

A közösségi felületeken jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén az adatkezelő előzetes értesítés nélkül letilthatja az érintettet a követői közül, illetve azonnal törölheti hozzászólását.

Az adatkezelő nem felel a közösségi felületeken lévő látogatók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. Az adatkezelő nem felel semmilyen, a közösségi felületek működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémákért.

Az adatkezelő megtesz minden olyan intézkedést, mellyel garantálni tudja az általa használt közösségi felületekre feltöltött és az ott közzétett, illetve kezeld adatok biztonságát.

Az adatkezelés célja:

 • az adatkezelő által az érintett személyről készített képmás és videófelvétel feltöltése, megjelenítése

Kezelt adatok köre:

 • az érintett személy képfelvételen látszódó arcképmása, valamint videófelvétel által rögzített

személyes adatai. (érintett képmása, az érintett cselekménye, mint következtetés).

Az adatkezelés jogalapja:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének 6. cikk (1) bekezdés a) pontja az érintett hozzájárulása
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §. (1) bekezdése.

Az adatok forrása, adatkezelés időtartalma:

 • az adatkezelő kizárólag az érintett hozzájárulása alapján kezel személyes adatot, más forrásból nem gyűjt. Az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem kezel, kivéve a törvényes képviselő hozzájárulása alapján
 • az adatok csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonásáig
 • a felvétel közzétételét követően az érintettet megilleti a törléshez való jog, amelyet a kérelem beérkezését követően az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles teljesíteni

Hozzájárulás visszavonás esetén az adatkezelő a közösségi felületről töröli a személyes adatokat, de a közösségi és weboldalas publikálás természetéből adódóan nem tudja garantálni, hogy arról nem készültek másolatok, megosztások.

Személyes adat adatkezelésével kapcsolatos hozzájárulás visszavonását követően az adatok törlésre kerülnek, amennyiben jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés ezt lehetővé teszi.

IX. Webkamerák üzemeltetése

Az adatkezelő élő webkamerákat üzemeltet annak érdekében, hogy a weboldalra látogató bármikor meg tudja nézni a kedvenc állatai mindennapjait az alábbi területek vonatkozásában:

 • Szavanna kifutó,
 • Elefánt kifutó,
 • Fóka medence,
 • Dél-Amerika kifutó
 • Orángután külső kifutó
 • Cápasuli.

Az adatkezelés célja:

 • az állkert fentnevezett területen lévő állatok webkamerán keresztül történő megfigyelése

Az adatkezelés jogalapja:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének 6. cikk 1. bekezdés f) pontja.

A kezelt személyes adatok köre:

 • a webkamera által megfigyelt terület látószögébe belépő és ott tartózkodó személy képmása és a felvételen látható cselekvése, mint következtetés. A kamerás megfigyelőrendszer hangot nem rögzít.

A felvétel tárolásának helye:

 • az adatkezelő a rögzített felvételeket a kamerarögzítő egységén belépési jelszóval védett eszközén tárolja.

A kamerával történő megfigyelésről az adatkezelő adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzattal

rendelkezik, amelyet bárki számára elérhető módon biztosít, illetve kérésre a megadott elérhetőségére továbbít.

X. Adatvédelmi incidens

„adatvédelmi incidens”: biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi (Rendelet 4. cikk 12.)

A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek például: személyes adatok nem biztonságos tárolása, adatok nem biztonságos továbbítása, személyes adatokat tartalmazó adatbázis illetéktelen másolása, továbbítása, szerver elleni támadások, honlap feltörése.

Adatvédelmi incidensek kezelése:

Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása az adatkezelő feladata. Adatvédelmi incidens bejelenthető az adatkezelő e-mail címén, telefonszámán, amelyen az érintettek jelenteni tudják az alapul szolgáló eseményeket, biztonsági gyengeségeket.

Amennyiben adatvédelmi incidens észlelés történik, annak elhárításáról az adatkezelő azonnal gondoskodik. Adatvédelmi incidens bejelentése esetén az adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó.

Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:

 • az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
 • az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
 • az incidensben érintett adatok körét, számosságát,
 • a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,
 • az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,
 • a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

 • az érintett személyes adatok körét,
 • az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
 • az adatvédelmi incidens időpontját,
 • az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,
 • az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,
 • az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat

A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének 33. cikk (3) bekezdésében  említett információkat és intézkedéseket.

Az érintettet nem kell az előző pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat
 • az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja az említett feltételek valamelyikének teljesülését (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének 34. cikk).

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

XI. Az adatkezelésben érintett személyek jogai

Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett jogosult adatainak kezelésével kapcsolatban az átlátható tájékoztatásra, információkra az adatainak kezelését illetően, továbbá érintetti jogainak gyakorlására vonatkozó lehetőségekről. Az érintett jogosult arra, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy egyszerűen és ésszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát.

Az érintettek hozzáférési joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van e, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az egyéb feltételek fennállása esetén. A törlés joga nem vonatkozik a jogszabályi, vagy belső szabályzat által meghatározott kötelező adatkezelésekre. Az adatkezelőnek egyes esetekben jogi kötelezettsége áll fenn bizonyos adatok kezelése tekintetében, ezért az adatok törlési kérelme nem teljesíthető különösen a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése keretében végzett feladat végrehajtása céljából kezelt személyes adatok esetén.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • ha az érintett személy tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak

XII. Jogorvoslat

Amennyiben az érintett természetes személy úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőihez fordulhat.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel:

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon:  36 1 391-1400

XIII. Záró rendelkezések

Ha a kötelező adatkezelés időtartamát, vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat rendelete, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e. Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja.

Az adatkezelési tájékoztató megállapítására és módosítására az adatkezelő jogosult, megbízás alapján az adatvédelmi tisztviselő (név: Sárosi György, telefonszám: +36 20 928 60 23, e-mail cím: tvvideonet@tvvideonet.hu)

Módosítás esetén, a szabályzat érvényességi dátumát minden esetben rögzíteni kell.

Az adatkezelő fenntartja a jogot az adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosítására. A weboldalra látogató elfogadja a hatályos adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit. Az Adatkezelő az adatkezelési tájékoztatón túl rendelkezik adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzattal.

Változat: 1.
Dátum: 2024.07.01
Változások: Első kiadás